Zielony Kołobrzeg

Poziomy recyklingu i odzysku odpadów komunalnych

Rozporządzenie ministra środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - zobowiązuje gminy do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu do 31 grudnia 2020 r., a także ustala sposób ich obliczania, co ma umożliwić weryfikację ich osiągnięcia w kolejnych latach.

W zależności od rodzaju odpadów docelowo, gminy powinny osiągnąć:

  • co najmniej 50% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.
  • co najmniej 70% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w 2013 r. osiągnięto następujące poziomy recyklingu w %:

Gmina Miasto Kołobrzeg

%

papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło

25.00

inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

87.00

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0

Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w 2014 r. osiągnięto następujące poziomy recyklingu w %:

Gmina Miasto Kołobrzeg

%

papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło

68

inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

56.07

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0

Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w 2015 r. osiągnięto następujące poziomy recyklingu w %:

Gmina Miasto Kołobrzeg

%

papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło

23,99

inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

53,05

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0

Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w 2016 r. osiągnięto następujące poziomy recyklingu w %:

Gmina Miasto Kołobrzeg

%

papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło

22,72

inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

58,91

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0

Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w 2017 r. osiągnięto następujące poziomy recyklingu w %:

Gmina Miasto Kołobrzeg

%

papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło

28,43

inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

12,97

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0

Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 r. osiągnięto następujące poziomy recyklingu w %:

Gmina Miasto Kołobrzeg

%

papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło

35,28

inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

53,31

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0

Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w 2019 r. osiągnięto następujące poziomy recyklingu w %:

Gmina Miasto Kołobrzeg

%

papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło

29,47

inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

21,71

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0

Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w 2020 r. osiągnięto następujące poziomy recyklingu w %:

Gmina Miasto Kołobrzeg

%

papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło

21,14

inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

49,09

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0

Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w 2021 r. osiągnięto następujące poziomy recyklingu w %:

Gmina Miasto Kołobrzeg

%

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

32,66

inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

n/d

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0

Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w 2022 r. osiągnięto następujące poziomy recyklingu w %:

Gmina Miasto Kołobrzeg

%

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

28,91

inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

n/d

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

3,92

 


Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej w zakresie osiąganych poziomów recyklingu gminy zobowiązane są do osiągnięcia określonych poziomów:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Inne niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Dopuszczalny poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zgodnie z art. 3b ust. 1 u.u.c.p.g:

Poziomy

Rok 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ...
% 20 25 35 45 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 65

 

All design and content Copyright © 2012 zielony.kolobrzeg.eu All rights reserved.

Top Desktop version