Zielony Kołobrzeg

Segregacja - selektywna zbiórka

Segregacja - selektywna zbiórka

Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia. Musimy mądrze i rozsądnie z tym problemem sobie poradzić, aby nie powodować degradacji naszego środowiska. Odpady, które wszyscy wytwarzamy, ich selekcja oraz zbiórka stały się problemem globalnym, naszym wspólnym, który wymaga poparcia społecznego. Stąd właśnie to wspólne działanie jest celem ochrony środowiska, w którym żyjemy.

Niestety często okazuje się, że nie każdy zdaje sobie sprawę z tego problemu, nie każdy też wie jak postępować aby włączyć się i uczestniczyć w systemie selektywnej zbiórki odpadów oraz jak stosować się do zasad jej funkcjonowania.

Nie jest to rzecz trudna, ale wymaga minimalnego zaangażowania i wyrobienia pewnego nawyku wprowadzonego w codzienne życie. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie segregacji odpadów już w naszych domach i mieszkaniach.

Selektywna zbiórka odpadów umożliwia ograniczenie ilości śmieci jakie trafiają na składowiska oraz umożliwia odzyskanie znaczących ilości surowców wtórnych.

Korzyści jakie płyną ze zbiórki odpadów to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, lepszy wizerunek oraz estetyka naszej okolicy oraz ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych.

Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest poważne potraktowanie tematu.

Selektywna zbiórka powinna obejmować również odpady tzw. niebezpieczne. Powoduje to m.in. znaczne zmniejszenie toksyczności odpadów komunalnych trafiających na składowisko. Obniża koszty jego eksploatacji oraz zmniejsza negatywny wpływ na środowisko. Posegregowane odpady niebezpieczne muszą jednak mieć zapewniony odbiór i być poddane unieszkodliwianiu (np. rtęciówki, przeterminowane leki, baterie).

Pozyskanie surowców wtórnych

Korzyści wynikających z pozyskania i przetwarzania surowców wtórnych nie trzeba chyba uzasadniać. Warto jednak zwrócić uwagę na parę ważnych elementów.

Selektywna zbiórka odpadów opiera się głównie na:

 • Zbiórce surowców wtórnych do przeznaczonych specjalnie na ten cel pojemników.
 • Zbiórce odpadów "niebezpiecznych", w zależności od rodzaju, do specjalnych pojemników w wyznaczonych punktach na terenie gminy.
 • Sortowaniu i przeładunku zebranych surowców wtórnych.
 • Transportu surowców wtórnych i odpadów "niebezpiecznych" do miejsca utylizacji lub recyklera.

Najczęściej występującym przy selektywnej zbiórce problemem jest zanieczyszczenie surowców wtórnych innego rodzaju odpadami. Mieszkańcy często z niedoinformowania, niezrozumienia lub po prostu lenistwa, wrzucają swoje odpady do nieodpowiednich pojemników. Dlatego niezbędne jest prowadzenie odpowiedniej edukacji i informacji o celach i metodach zbiórki. Mimo szeroko rozumianej kampanii informacyjnej, konieczne jest w większości przypadków sortowanie wyselekcjonowanych i zebranych surowców w specjalnie do tego celu przeznaczonej sortowni. Obecne technologie nie pozwalają na odzysk lub przetworzenie wszystkich rodzajów odpadów. Dlatego ważne jest by w pojemnikach do segregacji znalazły się odpady, które można poddać recyklingowi.

Każdy z NAS powinien pracować nad tym, aby ograniczyć ilość powstających odpadów. Najlepiej zagospodarowane odpady to takie odpady, które w ogóle nie powstają. Zapobiegać powstawaniu odpadów możemy w domu, a nawet trochę wcześniej, bo już w trakcie robienia zakupów. Wybieramy towary porządnie opakowane, lecz niekoniecznie w dużą ilość opakowań. Możemy wybrać towary w opakowaniach wielokrotnego użytku lub nosić własne opakowania do przenoszenia żywności.

Jak segregować odpady u źródła?

Posegregowane w domach, odpady komunalne wrzucamy do zewnętrznych kontenerów, które są odpowiednio oznaczone kolorami oraz dodatkowo opisane.

W ten sposób możemy segregować:

 

 • Metale i tworzywa sztuczne - pojemnik żółty
 • Szkło - pojemnik zielony
 • Papier - pojemnik niebieski
 • BIO - pojemnik brązowy
 • Odpady resztkowe oraz odpady zmieszane - pojemnik czarny

W każdym gospodarstwie domowym powstają sporadycznie odpady, których nie wolno nam mieszać i wrzucać do kontenerów z odpadami komunalnymi.

Do odpadów tych należą w szczególności:

 • opakowania po farbach, lakierach i chemii gospodarstwa domowego
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (w ramach obowiązującego limitu) pochodzące z drobnych prac
 • świetlówki i żarówki

W większości przypadków odpady te należą do niebezpiecznych, bowiem zawierają substancje niebezpieczne, szkodliwe dla środowiska i mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Co zrobić z tego typu odpadami?

Można je oddawać do zorganizowanych miejsc zbiórki tzw. PSZOK-ów, punktów skupu, punktów sprzedaży detalicznej lub hurtowej artykułów tego rodzaju, z którego powstają powyższe odpady. Możemy również zostawić odpady typu ZSEiE, opony, świetlówki i żarówki w momencie zakupu nowych artykułów tego samego typu co zużyte artykuły, których chcemy się pozbyć, a opony możemy oddać do skupu lub punktu zbierania lub też zostawić je firmie świadczącej nam usługę wymiany, serwisu.

Po co zbierać te odpady?

Przede wszystkim dlatego, że odpady te zawierają substancje niebezpieczne i toksyczne, które nie mogą być składowane, gdyż stanowią niebezpieczeństwo dla środowiska i zdrowia ludzi. Dodatkowo odpady wyżej wymienione zostaną, podobnie jak frakcje odpadów komunalnych, poddane odzyskowi i recyklingowi, dzięki czemu zmniejszą ogół odpadów trafiających na składowisko.

Szkło, papier

W Kołobrzegu znajdują się „gniazda” do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości przy budynkach wielolokalowych jak również w pobliżu nieruchomości zagrodowych i jednorodzinnych.

Pojemniki typu „dzwon” są w dwóch kolorach tj.: zielony i niebieski. Kolor pojemnika podporządkowany jest odpowiednio frakcji odpadu jaki należy w nim gromadzić tj.: kolor zielony służy do zbiórki szkła, a kolor niebieski przeznaczony jest do zbiórki papieru w tym makulatury

 

Pojemniki półpodziemne  na terenie Kołobrzegu znajduje się 66 sztuk pojemników na szkło o pojemności 3 m3 oraz 66 sztuk o pojemności 5 m3 na papier. Jeden kontener o pojemności 5 m3 mieści tyle samo odpadów co 55 pojemników 120 l.

System pojemników półpodziemnych jest przyjazny dla użytkownika i bezpieczny w utrzymaniu. Proces opróżniania jest ergonomiczny i wolny od wszelkiego rodzaju zagrożeń takich, jak zanieczyszczenia i wycieki. Odbiór następuje poprzez podniesienie pokrywy wraz z workiem znajdującym się wewnątrz kontenera.

Drobne elektrośmieci zanieś do specjalnych punktów

Miejskie Stacje Minielektroodpadów (MSM)

Kołobrzeg posiada 14 Miejskich Stacji Minielektroodpadów (MSM), do których wszyscy mieszkańcy mogą BEZPŁATNIE, a przede wszystkim zgodnie z prawem oddać drobne elektroodpady: baterie, płyty CD, telefony oraz ładowarki, żarówki, drobne urządzenia elektroniczne, tonery.

https://zielony.kolobrzeg.eu/odpady/odpady-tematycznie/miejskie-stacje-minielektroodpadow

Mieszkańcy Kołobrzegu wrzucając odpady do w/w pojemników poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na jakość wrzucanych surowców swoja postawą przyczyniają się do ochrony środowiska i wpływają na wzrost efektywności segregacji u podstaw.

All design and content Copyright © 2012 zielony.kolobrzeg.eu All rights reserved.

Top Desktop version