Zielony Kołobrzeg

Usługi dodatkowe

Rada Miasta Kołobrzeg w dniu 21 czerwca 2016 r. podjęła Uchwałę Nr XXI/289/16 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Niniejsza Uchwała ma na celu:

 • umożliwienie właścicielom nieruchomości właściwe gromadzenie i pozbywanie się odpadów komunalnych, które powstają w ilościach ponadprogramowych okazjonalnie lub sezonowo,

 • wspomóc właścicieli nieruchomości w utrzymaniu pojemników w należytym stanie sanitarnym i porządkowym, poprzez usługę mycia i dezynfekcji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, w które wyposażone są nieruchomości mieszczące się w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg.

Usługi dodatkowe świadczone będą na podstawie złożonego do Urzędu Miasta Kołobrzeg Formularza zamówienia usługi dodatkowej (stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/289/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.).

UWAGA! Usługa wykonywana jest odpłatnie według stawek podanych w załączniku nr 1 do w/w Uchwały tj.:

RODZAJE USŁUG DODATKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ NA RZECZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ CEN ZA ICH ŚWIADCZENIE

Jednorazowy, dodatkowy odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości:

 • pojemnik o pojemności 80 l (0,08 m3) - 8,80 zł/szt. brutto
 • pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) - 13,20 zł/szt. brutto
 • pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) - 26,40 zł/szt. brutto
 • pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) - 121,00 zł/szt. brutto
 • kontener o pojemności 7000 l (7,00 m3) - 770,00 zł/szt. brutto

Jednorazowy, dodatkowy odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób zmieszany z pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości:

 • pojemnik o pojemności 80 l (0,08 m3) - 12,80 zł/szt. brutto
 • pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) - 19,20 zł/szt. brutto
 • pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) - 38,40 zł/szt. brutto
 • pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) - 176,00 zł/szt. brutto
 • kontener o pojemności 7000 l (7,00 m3) - 1 120,00 zł/szt. brutto

Mycie i dezynfekcja pojemników do gromadzenia wszystkich rodzajów odpadów stanowiących wyposażenie nieruchomości:

 • pojemnik o pojemności 80 l - 13,53 zł/szt. brutto
 • pojemnik o pojemności 120 l - 13,53 zł/szt. brutto
 • pojemnik o pojemności 240 l - 15,99 zł/szt. brutto
 • pojemnik o pojemności 1100 l - 28,29 zł/szt. brutto
 • kontener o pojemności 7000 l - 123,00 zł/szt. brutto
 • pojemnik typu ”dzwon” - 123,00 zł/szt. brutto

Opłatę należy uiścić z góry na indywidualny numer rachunku bankowego Gminy Miasto Kołobrzeg: PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin 80 1020 2791 0000 7002 0250 2920 oraz załączyć dokument potwierdzający wykonanie przelewu.

Usługa wykonywana jest do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

WAŻNE! Gmina wykona usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości w przypadku, gdy właściciel nieruchomości NIE ZALEGA z opłatami za odbiór odpadów komunalnych.

GDZIE MOŻNA POBRAĆ FORMULARZ:

 • Urząd Miasta Kołobrzeg Biuro Obsługi Klienta (stolik obok kas) ul. Ratuszowa 12
 • Strona internetowa: www.zielony.kolobrzeg.eu

Więcej informacji i pomoc Wydział Komunalny, Ratusz Miejski, pok. nr 23, tel. 94 35 51 625 lub 94 35 51 629.

All design and content Copyright © 2012 zielony.kolobrzeg.eu All rights reserved.

Top Desktop version